ORGANIZING COMMITTEE

S. Akshulakov
T. Omarov
A. Bralov
T. Pazylbekov
A. Zhumabayeva
G. Olenbay
V. Aleinikov
A. Doskaliyev
A. Madenov
Z. Koyanbayeva
R. Kaztaeva
M. Zhubaniyazova
A. Albekova

HONORARY PRESIDENTS OF THE CONGRESS

Serik Akshulakov
Коновалов Александр Николаевич
Michael Talabayev

PRESIDENT OF 2ND CONGRESS OF EURASIAN ASSOCIATION OF PEDIATRIC NEUROSURGEONS

Gabit Olenbay

CO-CHAIRMEN OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE

Chairman of the Scientific Committee
William Khachatryan
Chairman of the Education Committee
Sergei Gorelyshev